top of page

CARBON-FIBERfurniture 

date. 2019

technology. carbon-fiber weaving with robotic arms

tutor​LAI Guanting, LIANG Zhe

participants. ​(group A) LI Pinzhen, Zhou Zilin; (group B) ZHANG Xinyu, YAN Tingxu, LYU Boge

bottom of page