top of page

ambiguousWHITE 2.0

date. 2020

technology. computaional art & plasma cutting of aluminum

tutor​Evan Tsai, LI Ce

participants​SONG Zhijiang, LIU Yingjie, TU Han, ZHU Yulin

bottom of page