top of page

CARBON-FIBERfurniture 3.0

date. 2022

technology. carbon-fiber weaving with robotic arms

tutor​LAI Guanting, LIANG Zhe

participants​LI Yu, HUANG Lianhan, ZHOU Xuehang, CHEN Baorui

bottom of page