top of page

amorphous. CERAMICS

date. 2023

technology. 3D printed clay with computational design, and structure optimization

tutor​Evan Tsai, CHEN Rongsheng

participants​LIANG Tianci, BING Juntao, SONG Runhe, XU Yaodong, ZHOU Yiye, LI Jiaming, LUO Ruizhe, GAO Yilin, ZHANG Kuangzhi, LI Xiaodong, CHEN Yaqi, DI Yizhuo

bottom of page