top of page

DISSOLUTIONof materiality

date. 2019

technology. computational art & plasma cutting of aluminum

tutorEvan Tsai, LI Ce, QIAN Feng, YANG Ran

participants​WAN Yihan, XU Yikun, ZHONG Zhe, ZHOU Ji'er, LI Ziqi, LYU Xinyu

bottom of page