top of page

STIFFNESS SOFTNESS

date. 2019

technology. academic study of casted plaster with textile mold

tutor​Evan Tsai, LI Ce

participantsLIAO Junyi, CAO Qingning, GUO Yuchen,

WU Wanling, ZHOU Xinyan, ZHENG Zifei, XU Zhiyan, CAO Xiaoyu, LI Cong, GUO Yefei

bottom of page