top of page

small small. WORLD

date. 2018

​technology. Mini loft residence & Cast concrete

design crewEvan Tsai, Jin Han, CAO Anqi, QIAN Feng, ZHU Yuxi, ZHOU Shengdong, Sherry Shaw, MEN Yushan, CHEN Ranran, Joshua XU, SONG Jie

bottom of page